Lĩnh vực kinh doanh

Chia sẻ

Cho thuê kho

Cho thuê kho là dịch vụ do Kho ngoại quan Vân Phong cung cấp, dành cho đối tượng khách hàng có chức năng nhập khẩu nhưng không có kho, hoặc có kho nhưng không đủ sức chứa. Chi phí thuê kho được tính theo thỏa thuận giữa hai bên, bao gồm chi phí tiếp nhận, chi phí bảo quản, chi phí bơm rót ... và tỷ lệ hao hụt định mức.

Đối với các khách hàng không phải là đầu mối nhập khẩu, các hình thức thuê kho khác được thực hiện theo thỏa thuận giữa Công ty và khách hàng.

Giữ hộ là một dạng hình thức thuê kho, dịch vụ này phát sinh trong quá trình bán hàng. Khi khách hàng có nhu cầu, Kho ngoại quan Vân Phong bán hàng và giữ hộ hàng hóa cho khách hàng. Chi phí giữ hộ sẽ được tính sau ngày thứ 03 kể từ ngày khách hàng mua hàng.